Regulamin

 

 Regulamin  SKLEPU INTERNETOWEGO www.ehrle.sklep.pl

 

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.ehrle.sklep.pl prowadzony jest przez EHRLE Sp. z o.o., z siedzibą Warzymice 45, 72-005 Przecław wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000216112, NIP PL9552106385 , REGON 812724643.

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Zakupów w Sklepie Internetowym EHRLE, może JEDYNIE PRZEDSIĘBIORCA w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity; Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) oraz przy poszanowaniu treści art. 43 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), którego dalej nazywa się KLIENTEM

1.2.        Sprzedaży produktów ze Sklepu Internetowego EHRLE dokonuje przedsiębiorstwo EHRLE Sp. z o.o., z siedzibą Warzymice 45, 72-005 Przecław zwane dalej SPRZEDAWCĄ.

1.3.        Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie jednorazowej rejestracji KLIENTA oraz akceptacja przez niego niniejszego Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

1.4.        Regulamin dostępny jest w siedzibie spółki EHRLE Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.ehrle.sklep.pl

1.5.        Treść niniejszego regulaminu, treść opisów urządzeń, materiałów reklamowych zamieszczonych na stronach sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i traktować je należy jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Przedstawione na stronach Sklepu www.ehrle.sklep.pl zdjęcia, rysunki dot. oferowanych produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C. EHRLE Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wystąpienia niezamierzonych błędów w opisie produktów.

1.6.        Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów w sklepie www.ehrle.sklep.pl, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Poprzez złożenie przez Klienta zamówienia, Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i nie wnosi co do jego zapisów jak i zasad sprzedaży żadnych zastrzeżeń.

1.7.        Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

1.8.        Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.ehrle.sklep.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej.

1.9.        Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej sklepu można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

1.10.     Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu.

1.11.     Po złożeniu zamówienia Klient w pierwszej kolejności otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia, które jest generowane automatycznie przez Sklep internetowy.

1.12.     W przypadku gdy wszystkie towary z zamówienia są dostępne w sklepie Klient otrzyma również na podany w formularzu rejestracji e-mail zwrotną informację potwierdzającą wraz z kwotą określającą całkowitą wartość zamówionego towaru, adresem banku oraz numerem konta na które powinien dokonać płatności jeżeli decyduje się ostatecznie na dokonanie zakupu.

1.13.     W przypadku, gdy Klient zamawia towar oznaczony jako „Na specjalne zamówienie” którego nie ma w magazynie sklepu, to po otrzymaniu zamówienia sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu udzielenia informacji o najbliższym możliwym terminie dostawy, co umożliwi Klientowi podjęcie decyzji: a) o potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty wartości na konto sprzedawcy (dokonanie wpłaty oznacza zaakceptowanie warunków dostawy i czasu oczekiwania) lub b) całkowitej rezygnacji z zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany przez Sprzedawcę o stanie zamówienia i dostępności towaru i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Może wtedy wybrać: a) realizację częściową zamówienia, b) zrezygnować zupełnie z realizacji zamówienia. Klient ma 1 (jeden) dzień na podjęcie decyzji. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z całkowitą rezygnacją ze złożenia zamówienia.

1.14.     Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar poprzez kontakt z Działem Obsługi Sklepu.

1.15.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia lub zamówienia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

1.16.     Cena zamówienia podana na stronie internetowej sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia - chyba, że produkt, w chwili zamówienia jest niedostępny. Cena może wówczas ulec zmianie o czym Sprzedawca poinformuje Klienta. Do ceny zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki.

1.17.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania ich lub wycofania z oferty, jak również przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych – bez podania przyczyn – w każdej chwili.

1.18.     W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

1.19.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz siłę wyższą, które uniemożliwiły realizację umowy.

1.20.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia lub zamówienia jedynie w przypadku stwierdzenia winy umyślnej, leżącej po stronie Sprzedawcy.  

 

2.            WARUNKI DOSTAWY TOWARU

2.1.        Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki, czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę oraz czas dostawy przesyłki przez kuriera do Klienta. Klient może odebrać również zakupiony towar osobiście w siedzibie sprzedawcy jeżeli wybierze taką opcję w Druku Zamówienia.

2.2.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z dokonaną przesyłką jak również związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

2.3.        Zamówienia realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty należności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży za zaliczeniem pocztowym.

2.4.        Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

2.5.        W przypadku zakupu urządzenia (odkurzacz, urządzenie wysokociśnieniowe – myjka) wraz z urządzeniem dostarczany jest dokument Karta Gwarancyjna, który stanowi jedyną podstawę do reklamacji towaru. Klient musi sprawdzić obecność karty gwarancyjne w opakowaniu urządzenia. W razie stwierdzenia jej braku w terminie do 3 dni po dostawie może zgłosić się do Działu Obsługi Sklepu celem uzyskania duplikatu.

2.6.        Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Reklamacji”.

2.7.        Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.ehrle.sklep.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej stronie sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą

2.8.        Koszty wysyłki towaru ponosi Klient.

2.9.        Zamawiane towary dostarczane są poprzez firmę kurierską Rohlig Suus oraz DHL wg aktualnie obowiązujących stawek.

2.10.     Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.  

 

3.            PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

3.1.        Sprzedawca przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa  

 

4.            WARUNKI GWARANCJI

4.1.        Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary posiadają gwarancję Sprzedawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Gwarancyjna zawsze dołączana jest do sprzedawanego urządzenia

4.2.        Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedawcę. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

4.3.        Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na druku karty gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dostarczonej klientowi razem z produktami.

4.4.        W razie uwag związanych z działaniem urządzenia Reklamujący powinien skontaktować się telefonicznie z konsultantem z działem serwisu EHRLE.

4.5.        Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy lub na wskazany przez sprzedawcę adres - na swój koszt po wcześniejszej konsultacji z działem serwisu EHRLE. W razie przesłania do Sprzedawcy urządzenia bez wcześniejszego ustalenia – sprzedawca nie przyjmie przesyłki.

4.6.        W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Klient (Reklamujący) zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych. Serwis wystawi fakturę VAT.

4.7.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.

4.8.      W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedawca gwarantuje postępowanie zgodne z gwarancją, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Jedynie Sprzedawca jest uprawniony do wyboru sposobu usunięcia wady.

4.9.        Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

4.10.     Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

4.11.     Klientom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru.*  

 

5.            OCHRONA DANYCH

5.1.        Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez EHRLE Sp. z o.o.(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) . Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5.2.        Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom chyba, że przepisy prawa stanowić będą inaczej.

5.3.        Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego www.ehrle.sklep.pl

5.4.        Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może przeglądać i zmieniać.  

 

6.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Sklepu internetowego w każdym czasie.

6.2.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

6.3.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwołania ofert, zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym.

6.4.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

6.5.        Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby EHRLE  Sp. z o.o.  

 

*- nie dotyczy klienta będącego konsumentem

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel